İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

Tüzük

İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı; İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı İNAT’dır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Dernek, Genel Kurulu kararı ile merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine Otuz (30) gün içinde bildirilir. Dernek, Genel Kurul Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir.

Derneğin Kısa Adı İNAT Kelimesidir.

2. Tanımlar

Bu Tüzükte geçen;

Dernek : İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ’ni

Tüzük :  İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ Tüzüğünü,

İNAT: İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ’ni

ifade eder.

3. Derneğin Temel İlkeleri ve
Amacı

Temel İlkeleri

 • Temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak
 • Ayrım gözetmemek
 • Tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Eşitlik
 • Hesap verilebilirlik
 • Şeffaflık

Amacı

Yurtiçinde veya yurtdışında;

Yardıma ihtiyaç olan bölgelerde milliyet, ırk, dil, dini inanç, sınıf, cinsiyet ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin her türlü doğal ve insan kaynaklı afet ve krizden etkilenmiş toplulukların temel haklarına erişimini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, insan onur ve haysiyetine yaraşacak şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, kişilerin yaşam haklarını korumak ve temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm adımları atmak üzere gerekli insani yardım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçlar doğrultusunda sahada, alanlarda, özel, idari ve/veya resmi kurumlar önünde başvurularda bulunmak, farkındalık yaratmak, kampanyalar oluşturmak, ihtiyaç tespitinde bulunmak, alanlarda çalışmalar yürüten kişilere, kurum ve kuruluşlara destek vermek ve gerekli hallerde bu doğrultuda işbirlikleri kurmak amacı ile kurulmuştur.

İNSANİ YARDIM ARAMA KURTARMA VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ, kalkınma ve risk yönetimi projeleri, ihtiyaç sahibi ve incinebilir (hassas/zarar görebilir) birey ve toplulukları güçlendirmeyi, kendine yeter hale getirmeyi, toplumsal barışı ve diyalogu arttırmayı, sosyal, ekonomik ve çevresel iyileştirmenin uzun vadede sürdürülebilirliğini amaçlar.

4. Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

a) İklim değişikliği kaynaklı afetler dahil her türlü afetlerde, orman yangınlarında, doğa sporlarında ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda bütünleşik afet yönetimi kapsamında arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmaları yapmak,

b) Kültürel ve doğal mirası tanıtmak, korumak ve bu konularda çalışmalar yapmak,

c) Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, gerekli izinleri alarak çocuk ve gençleri bu alanda bilgilendirici eğitici faaliyetlerde bulunmak.

d) Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek,

e) Benzer amaçlarla kurulmuş kurum organizasyon ve derneklerle işbirliği yapmak ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.

f) Ayrıca yurtiçinde veya yurtdışında boşluğunu, eksikliğini, hukuka aykırılığını ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

g) Derneğin bir diğer amacı, acil yardım faaliyetleri sırasında veya sonrasında rehabilitasyon ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürütmektir. Bu çalışmalarda amaç, afetten etkilenen bölgelerin kriz ve afet öncesi yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda yürütülecek orta ve uzun vadeli faaliyetler sosyal, ekonomik, tarımsal kalkınma projeleri ile konut, çadırkent, prefabrik kent, konteyner kent, geçici barınma- konaklama alanları kurabilir. Kira yardımı yapabilir, ayni ve nakdi yardım olarak her türlü ihtiyaç malzemesini dağıtabilir.

Sağlık, eğitim gibi sektörlerin yapısal ve işlevsel rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılmasını; sosyal anlamda yürütülecek toplumsal uyum çalışmalarını kapsar. Bu evrede dernek tüm paydaşlarla iletişim, koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışır.  Barınma, eğitim ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla kalıcı konut, okul, sağlık tesisi, su temini, sanitasyon gibi altyapı ve üstyapı tesisi inşaatı yaptırabilir, işletebilir ve gerekli tesisleri kurabilir.

Gerekli izinlerin alınması koşuluyla halk sağlığı, üreme sağlığı, çocuk beslenmesi, nütrisyon, hijyen, bulaşıcı ve kronik hastalıkların önlenmesi ve benzeri konularda çalışmalar yapabilir, eğitim ve seminerler verebilir, bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenleyebilir.  Gerekli izinlerin alınması koşuluyla her türlü ambulans, hasta nakil aracı, tıbbi ilaç ve malzeme temin ve tedarik edebilir, kâr amacı gütmeden ithalat ve ihracatını yapabilir, ilaç ve ecza depoları açabilir, ilaç sevkiyatı yapabilir, İlaç Takip Sistemi’ne dahil olabilir.

Yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde yapılan ihtiyaç analizleri ve başvuruları değerlendirerek, öğrenim gören kişilere eğitim ve/veya destek bursu verebilir.

h) Afet riskini ve etkisini azaltmak için inovasyon, teknoloji, çevre ve enerji ile ilgili konularda projeler geliştirebilir ve uygulayabilir.

i) Esasları KEGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kurabilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler doğal afetlerde, acil durum ve kriz olaylarında ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilir, işbirliği yapabilir.

j) Yukarıda belirtilen çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda farkındalık yaratmak, kampanyalar yürütmek, idari ve hukuki alanlarda özel, resmi, idari kurum ve kuruluşlara bilgi edinme ve tüm gerekli başvuruları yapabilir;, hukuka aykırı düzenlemelere karşı gerekli resmi, idari ve hukuki başvuruları gerçekleştirebilir..

k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir;, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, kamunun bilgilendirilmesi ve şeffaflık çerçevesinde uygun gördüğü bilgi, belge, evrak, bilirkişi raporları, mahkeme kararlarını internet ortamı ve/veya diğer yayın mecraları üzerinden toplumla paylaşabilir;, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi, sosyal medya hesapları gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri hazırlayabilir, yayımlayabilir, çıkarabilir.

l) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.

Derneğin amacı doğrultusunda yurt dışından mal ve hizmet getirtebilir, yurtdışına mal ve hizmet sağlayabilir, ihraç edebilir, transit mal işlemleri yapabilir ve bunların gümrük işlerini takip edebilir.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvurabilir, alınan fonları derneğin amaçları doğrultusunda kullanabilir, bu kaynaklarını başka kurumlarla yapacağı işbirliği anlaşması/protokol kapsamında hibe olarak verebilir, nakdi ve ayni yardımlar yapabilir ve denetleyebilir.

Amaçların gerçekleştirilmesi için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler’in tüm ajansları, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, AGİT ve sair uluslararası kuruluşlarla, diğer uluslararası yardım organizasyonları, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve sair uluslararası kuruluş ve fonlar ile 7 ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalışmalar yapabilir, projeler geliştirebilir ve yürütebilir, işbirliği yapabilir, konsorsiyumlar oluşturabilir, koordinasyon ve kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir, bu kuruluşlar nezdinde hibe ve fonlara başvurabilir ve kabul edebilir.

m) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla dernek amaç ve faaliyetlerine aykırı düşmeyecek şekilde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek, özel kuruluş ve/veya şirket kurmak, kurulmuş bir şirketin ve/veya özel kuruluşun ortağı olmak, şirket veya özel kuruluş hissesi alıp- satmak,Türk Lirası veya farklı bir kurda banka hesabı açmak, depozit banka hesabı açmak, derneğin finansal durumu gözetilerek ve buna uygun olacak şekilde kredi kullanmak, kredi kartı kullanmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

n) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

o) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, alt-kiralama yapmak ve alt-kiralamaya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

p) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

r) Çeşitli medya ve/veya iletişim kanalları da kullanılarak, süreli veya süresiz yayınlar üretmek, basmak, dağıtmak, yayınlamak

s) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve yasal mevzuat çerçevesinde yurt dışındaki dernek ve kuruluşları üye kabul etmek, bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak ve ya yardımlaşmak,

t) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

u) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube veya temsilcilik açmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

5. Üyelik ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilir.

6. Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

7. Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f) Derneğin ilkelerine uymayan davranışlarda bulunmak ve diğer üyelerine karşı saldırgan tutum ve davranışlar geliştirmek,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların aidat borçları var ise tahsili için takip ve gerekirse hukuki işlem başlatılabilir.

8. Dernek Organları

Derneğin Zorunlu Organları;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kuruludur.

Zorunlu organlar dışında, genel kurul kararıyla başka organlar da oluşturulabilir. Ancak kanunen oluşturulan zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Derneğin İhtiyari Organları Şunlardır;

a) Danışma Kurulu,

b) İcra Kurulu,

c) Etik Kurul

d) Disiplin Kurulu’dur.

9. Genel Kurul

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik taslaklarını inceleyip karara bağlanması,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Hesapların incelenmesi, yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların aklanması ve ya haklarında dava açılmak üzere yönetim kuruluna görev ve yetki verilmesi,
 7. Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programı ile bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
 8. Üyelikten çıkarılma da dahil olmak üzere, üyelerin maruz kaldıkları disiplin yaptırımlarına ilişkin itirazlarının karara bağlanması,
 9. Üyeliğe giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi,
 10. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi, dernekle ilgili masrafların karşılanması,
 12. Derneğin vakıf kurması,
 13. Derneğin feshine, tasfiye şekline ve mal varlıklarının hangi kuruluşa devredileceğine karar verilmesi,
 14. Yönetim Kuruluna, şube veya temsilcilik açılması, yurt içinde ve yurt dışında iktisadi işletmeler ve şirketler kurulması, mevcut işletmelere ve şirketlere ortak olunması, şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında yetki verilmesi,
 15. Yasalarda ve tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

Derneğin en yetkili organı olan Genel Kurul derneğin diğer bir organın verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

10. Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

Genel kurul, iki yılda bir Kasım ayında, genel kurulca alınmış başkaca bir karar yok ise, yönetim kurulunun çağrısıyla, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Olağanüstü genel kurul;

a) Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

b) Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve

c) Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine yapılır.

11. Toplantıya Çağrı Usulü

a) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılacak asıl üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

b) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

c) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

12. Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

a) Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

b) Genel Kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır

c) Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. d) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

d) Tüzük değişikliğinde açık oylama yöntemi kullanılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

13. Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun Teşkili

a) Merkez yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla iki yıllık süre için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla, yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

b) Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

c) Yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını yaparak kendi aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

d) Yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda hareket edilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.

a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.

b) Derneğe ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlar.

c) Belirleyeceği günlerde ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür. Karar alınmasını gerektiren işler hakkında karar alır ve bu kararların karar defterine yazılarak yönetim kurulu üyelerince imzalanmasını sağlar.

d) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar.

e) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, alt-kira sözleşmesi yapmak, özel kuruluş ve/veya şirket kurmak, kurulmuş bir şirketin ve/veya özel kuruluşun ortağı olmak, şirket veya özel kuruluş hissesi alıp- satmak, derneğin finansal durumu gözetilerek ve buna uygun olacak şekilde kredi kullanmak, kredi kartı kullanmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.

f) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik veya şube açılmasını sağlar.

g) Genel kurulda alınan kararları uygular.

h) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunar; bütçenin uygulanmasını sağlar.

ı) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.

i) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alır ve uygular. Dernek ücretli çalışanlarını ve danışmanlarını tayin eder, atar, çalıştırır ve gerektiğinde görevden uzaklaştırır, bu kişilerin çalışma usul ve esaslarını belirler.

j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçindeki ve yurtdışındaki şubeler ve temsilcilikler açması, birlik, federasyon, dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, platformlara katılma ve ya ayrılma konularında kararlar alır.

k) Yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi işletmeler ve şirketler kurulması, mevcut işletme ve şirketlere ortak olunması, şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanır.

l) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.

m) Mevzuatın veya Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

14. Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulunun Teşkili

a) Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere iki yıllık süre için seçilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

b) Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

c) Denetim Kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

b) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

c) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

d) Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

e) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

15. Derneğin İç Denetimi

a) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

b) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerekli görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

16. Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Danışma Kurulunun Teşkili

a) Danışma Kurulu; derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, derneğin amaç ve faaliyet alanındaki aktif temsilciler, akademisyenler, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi ve deneyim birikimleriyle yararlı katkılarda bulunabilecekler arasından Yönetim Kurulu’nca seçilip davet edilecek kişilerden oluşur. Danışma Kurulu oluşturma kararı Yönetim Kurulu’ndan çıkar, mecburi değildir.

b) Oluşturulduğu takdirde, Danışma Kurulu, yılda bir kereden az olmamak üzere, toplantı yeri, zamanı ve gündemi en az bir ay önce Danışma Kurulu üyelerine duyurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

c) Danışma Kurulu’nun kararları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’na yönelik tavsiye kararları niteliğinde olmakla birlikte Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Derneğin geçmiş dönem faaliyetlerini değerlendirir.

b) Faaliyetlerin daha etkin olabilmesi için önerilerde bulunur.

c) Derneğin geleceğe yönelik planları ve projeleri hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur.

d) Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu diğer konularda görüş bildirir.

17. İcra Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

İcra Kurulunun Teşkili

a) İcra Kurulu, projeleri yürüten departman yöneticilerinden oluşur. Danışma Kurulu oluşturma kararı Yönetim Kurulu’ndan çıkar, mecburi değildir.

b) İcra Kurulu üyelerinin işe giriş ve çıkışları ile kurul üyelerinin yapısındaki değişiklikler veya kurula yeni eklenecek üyeler Yönetim Kurul onayı ile belirlenir.

c) İcra Kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınabilir.

İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) İcra Kurulu, derneğin departman yöneticilerinden oluşur. Her bir departman yöneticisi, derneğin misyonuna hizmet eden ve projelerin yürütülmesi için gerekli olan ana fonksiyonlardan ilgili olanları üstlenir.

b) Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olan İcra Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan aldığı yetki ile derneğin günlük işleyişini derneğin başta tüzük, etik ve davranış kuralları olmak üzere, derneğin politika ve yönetmelikleri uyarınca idare etmekten sorumludur.

c) İcra Kurulu’nun yetki, görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve buna istinaden İcra Kurulu tarafından yapılan çalışmalar düzenli olarak her Yönetim Kurulu toplantısında aktarılır.

d) İcra Kurulu’nun görev süresi Yönetim Kurulu aksi karar almadığı sürece sınırsızdır.

e) İcra Kurulu’na noter aracılığı ile günlük işlerin idaresi amacı ile imza yetkisi verilir.

18. Etik Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Teşkili

a) Etik Kurul en az biri kadın olmak üzere üç üyeden oluşur ve üyeler Yönetim Kurulu tarafından seçilerek atanır. Etik Kurul oluşturma kararı Yönetim Kurulu’ndan çıkar, mecburi değildir.

b) Etik Kurul üyelerinin işe giriş ve çıkışları ile kurul üyelerinin yapısındaki değişiklikler veya kurula yeni eklenecek üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Etik Kurulun Görev ve Yetkileri

Etik Kurul’un yetki, görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 

a) Dernek politika ve prensiplerine uygun, etik ve davranış kuralları çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarını daha iyi yapabilmek ve olası yanlış veya art niyetli eylemlerden haberdar olabilmek için dernek içinde bağımsız bir geri bildirim ve şikayet mekanizmasının kurulmasını talep edebilir; kurulmasına destek olabilir. Etik Kurul bu sistem aracılığı ile yapılan geri bildirimleri ve şikayetleri izler ve değerlendirir.

b) Hassas konular içeren geribildirim ve şikayetler ile ilgili soruşturma yürütme yetkisi vardır.

c) Hassas durumlarda Yönetim Kurulu’nun acilen toplanmasını ve belirtilen hassas konularda karar almasını talep edebilir.

d) Etik Kurul, yürüttüğü çalışmaları Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’na raporlar.

e) Etik Kurul’un görev süresi Yönetim Kurulu aksi karar almadığı sürece sınırsızdır.

19. Disiplin Kurulu Teşkili, Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulunun Teşkili

a) Disiplin Kurulu en az biri kadın olmak üzere 3 üyeden oluşur ve üyeler Yönetim Kurulu tarafından seçilerek atanır. Disiplin Kurulu oluşturma kararı Yönetim Kurulu’ndan çıkar, mecburi değildir.

b) Disiplin Kurulu üyelerinin işe giriş ve çıkışları ile kurul üyelerinin yapısındaki değişiklikler veya kurula yeni eklenecek üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Disiplin Kurulu, çalışmalarını İcra Kurulu’na raporlar.

Görev ve Yetkileri

a) Disiplin Kurulu’nun yetki, görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

b) İNAT Derneği’nin Davranış Kuralları ve İş Kanunu başta olmak üzere tüm rehber ve yönetmeliklerindeki maddelerin bir ya da birden fazlasının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak disiplin cezalarına objektif ve bütüncül şekilde karar verir.

c) Dernek çalışanlarının ve Etik Kurul’un yönlendirdiği hassas olmayan geri bildirim ve şikayetleri değerlendirir.

d) Disiplin Kurulu’ndan çıkan fesih kararlarında Yönetim Kurulu’nun onayını alır.

e) Disiplin Kurulu’nun görev süresi Yönetim Kurulu aksi karar almadığı sürece sınırsızdır.

20. Defter ve Kayıtlar

Dernek, mevzuat doğrultusunda işletme veya bilanço esasına göre tutulması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili birime veya notere tasdik ettirilir.

Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

21. Derneğin Gelir Kaynakları

a) Üye Aidatı: Aidat üyeliğe kabul tarihinden itibaren başlayarak aylık olarak alınır.

b) Yurtiçi ve yurtdışından gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,

c) Dernek tarafından çıkarılan yayınlardan, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g) Derneğin, iktisadi işletmesi ile, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

h) Fon verenlerden öngörülemeyen giderler (işçi davaları, para cezaları vb.) için proje çerçevesinde alınan fonlar ve bağışlar,

i) Derneğin bankalarda bulunan vadeli hesaplarından elde edilen faiz gelirleri,

j) Diğer gelirler.

22. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

23. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

a) Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için bir Tasfiye Kurulu görevlendirir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İnsani Yardım Arama Kurtarma ve Toplumsal Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

b) Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen amacına uygun başka bir derneğe yada kuruluşa devredilir. Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın derneğe devredilir. Mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tasfiye işlemleri tamamlanır.

c) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

d) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

24. Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

25. Yürütme

Bu Tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu yürütür. 

İsimler

Bilge Seçkin Çetinkaya

Oktay Furkan Seyhan

Rıfat Karadağ

Hasan Koral Hacıbeyoglu

Bilge Sayıcı Pehlivan

Yavuz Yıldız

Kıvanç Aras